Статут

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

ПРОТОКОЛОМ № 5

 ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 “МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА”

 від “10” лютого 2023 року

 

СТАТУТ

 

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА”

 

Ідентифікаційний код – 39896543

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

Київ – 2023 рік

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАШЯ “МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА” (далі у тексті – “Фонд”) – є недержавною неприбутковою благодійною організацією, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.2. Фонд створений на невизначений термін.

1.3. Фонд здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Фонд є юридичною особою, що здійснює свою діяльність на території України та за її межами з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку, має круглу печатку, штамп, бланки, відокремлене майно, самостійний баланс, символіку, емблему зі найменуванням та інші атрибути, які не заборонені законодавством України, зразки яких затверджує Правління Фонду. Символіка реєструється відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.6. Фонд набуває від свого імені рухоме та нерухоме майно, володіє інтелектуальною власністю, несе відповідальність за своїми зобов’язаннями, може бути позивачем та відповідачем у судах. За своїми зобов’язаннями Фонд відповідає усім належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення.

1.7.  Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Фонду, так само, як і втручання Фонду у діяльність державних органів, службових  осіб не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України. Держава та її органи не відповідають за зобов’язання Фонду, як і Фонд не відповідає за зобов’язання держави та її органів.

1.8. Фонд має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність.

1.9. Фонд може у встановленому порядку відкривати/закривати передбачені чинним законодавством рахунки у банківських установах України та за її межами.

1.10. Місцезнаходження Фонду: 04071, Україна, місто Київ, вулиця Воздвиженська,  будинок 41, офіс 440.

1.11. Найменування Фонду:

1.11.1 Повне найменування українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА”.

1.11.2 Скорочене найменування українською мовою: БО “МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА”.

1.11.3 Повне найменування англійською мовою: CHARITY ORGANIZATION “IVAN FRANKO INTERNATIONAL FUND“.

1.11.4 Скорочене найменування англійською мовою: IVAN FRANKO FUND.

1.12. Засновники Фонду приймають рішення про утворення Фонду, затверджують його установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією Фонду. Фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому цим Статутом.

1.13. Засновниками Фонду є:

– Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ідентифікаційний код юридичної особи – 02071240; місцезнаходження: 58002, місто  Чернівці, вулиця Коцюбинського, будинок  2, що зареєстрований 25.04.2001року;

– громадянин України Бугров Володимир Анатолійович …

– громадянин України Варламов Максим Валерійович …

– громадянка України Нижник Ольга Андріївна …

– громадянин України Курус Ігор Федорович …

1.14. Всі засновники Фонду є його учасниками. Фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому цим Статутом.

1.15. Учасники Фонду, що вступили  до складу учасників Фонду у порядку, встановленому цим Статутом:

– громадянин України Пилипчук Святослав Михайлович …

– громадянка України Смовженко Тамара Степанівна …

– громадянин України Гарасим Ярослав Іванович, дата народження 10.04.1973 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2676315370, паспорт серії КА № 082372, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 15.02.1996 року, що зареєстрований за адресою: 79041, Львівська область, місто Львів, вулиця Городоцька,  будинок 219, квартира 19а;

– громадянин України Сердюк Ігор Олександрович …

1.16. Засновники та учасники Фонду не відповідають за зобов’язання Фонду. Фонд не відповідає за зобов’язання своїх учасників, крім випадків, передбачених законодавством.

 

  1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах України та її громадян.

2.2. Діяльність Фонду спрямована на поширення позитивної інформації про Україну у світі та створення позитивного іміджу України за кордоном, просування та популяризацію наукового і творчого доробку Івана Франка, а також на сприяння соціально-економічному розвитку України та підвищення добробуту її громадян.

2.3. Основними завданнями Фонду є:

2.3.1. заснування міжнародної Премії імені Івана Франка та сприяння її світовому визнанню;

2.3.2.  заснування та забезпечення ефективної діяльності мережі просвітницьких закладів у світі для досягнення мети Фонду;

2.3.3. сприяння розвитку громадянського суспільства, засад демократії;

2.3.4. сприяння розвитку свободи слова;

2.3.5. розвиток регіональних програм (у тому числі освітніх), що сприяють розвитку місцевого самоврядування;

2.3.6. патріотичне виховання молоді;

2.3.7. робота з талановитими дітьми і молоддю, зокрема створення сприятливих умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей;

2.3.8. надання допомоги талановитій творчій молоді;

2.3.9. вивчення та популяризація творчого та наукового доробку Івана Франка:

2.3.10. сприяння розвитку громадянських прав та свобод;

2.3.11. надання допомоги громадянам, які постраждали від війни, стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

2.3.12. сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги студентам, учням, а також вченим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям та іншим діячам в галузі освіти і науки;

2.3.13. підтримка культуних проектів, в тому числі реалізація програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;

2.3.14. сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховань;

2.3.15. надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

23.16. сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

2.3.17. сприяння розвитку сфери охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

2.3.18. сприяння розвитку сільського господарства.

2.4. Для реалізації своєї мети та завдань Фонд:

2.4.1. залучає кошти для забезпечення функціонування Фонду та формування преміального фонду для виплати Міжнародної премії імені Івана Франка;

2.4.2. відкриває та забезпечує діяльність філій Фонду в інших містах та країнах;

2.4.3. розробляє та реалізує власні програми;

2.4.4. залучає спеціалістів для реалізації програм;

2.4.5. укладає договори;

2.4.6. утворює тимчасові творчі колективи;

2.4.7. залучає кошти організацій та приватних осіб;

2.4.8. здійснює видавничу діяльність в установленому законодавством України порядку;

2.4.9. засновує власні засоби масової інформації;

2.4.10. поширює агітаційні матеріали;

2.4.11. інформує населення, розробляє заходи з метою інформування населення щодо питань соціального, культурного та духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;

2.4.12. поширює інформаційні матеріали, продукцію з власною символікою з метою популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;

2.4.13. засновує власні заклади соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;

2.4.14. засновує власні стипендії, премії, нагороди для дітей, студентів, педагогів, викладачів, діячів культури, мистецтва, науки, техніки та інше.

2.5. з метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:

2.5.1. залучати добровільні внески та пожертви українських та іноземних фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;

2.5.2. самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертви на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цієї пожертви;

2.5.3 укладати в межах своїх повноважень будь-які угоди, в тому числі і міжнародні, згідно з чинним законодавством України в різних сферах діяльності, реалізовувати спільні проекти зі зарубіжними організаціями;

2.5.4. засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

2.5.5. організовувати та брати активну участь у соціальних, культурних заходах, акціях милосердя, фінансувати програми зниження безробіття;

2.5.6. організовувати соціальні, культурні заходи, акції;

2.5.7. організовувати дозвілля дітей, молоді, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми;

2.5.8. організовувати роботу волонтерів;

2.5.9. виробляти, видавати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію, в тому числі сувенірну продукцію та організовувати з цією метою студії;

2.5.10. поширювати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію, в тому числі сувенірну продукцію, з метою популяризації наукового і творчого доробку Івана Франка, просування програм соціального, культурного і духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства, іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України;

2.5.11. надавати допомогу закладам соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;

2.5.12. надавати допомогу іншим організаціям, які мають в своїй діяльності таку саму мету, бути членом інших благодійних організацій;

2.5.13. обмінюватися інформацією та досвідом з відповідними організаціями закордонних країн;

2.5.14. самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

2.5.15. відкривати/закривати рахунки (в національній та іноземних валютах) в установах банків, в тому числі за кордоном:

2.5.16. мати власну символіку;

2.5.17. популяризувати своє ім’я (назву), символіку;

2.5.18. об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань;

2.5.19. організовувати відпочинок та оздоровлення громадян у спеціальних установах України та за її межами;

2.5.20. мати інші права згідно із законодавством України.

2.6. При здійсненні своєї програми Фонд зобов’язаний:

2.6.1 забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники (учасники) та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів через своє становище в цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.

2.7. Форми здійснення благодійної діяльності Фонду. Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:

2.7.1. одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

2.7.2. систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

2.7.3. фінансування конкретних пільгових програм;

2.7.4. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

2.7.5 дарування або дозволу на безкоштовне (пільгове) використання об’єктів власності;

2.7.6. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

2.7.7. надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;

2.7.8. прийняття на себе витрат з безкоштовного, повного або часткового утримання об’єктів благодійництва;

2.7.9. проведення конкурсів, премій та інших заходів, не заборонених законодавством України.

2.8. Здійснення благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

 

  1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛИНЯ ФОНДУ

3.1. Органами управління Фонду є: Загальні збори учасників Фонду, Правління на чолі з Директором-розпорядником, Консультативна рада, Наглядова Рада.

3.2. Вищим органом управління є Загальні збори учасників Фонду (далі у тексті – “Загальні збори”).

3.3. До виключної компетенції вищого органу управління Фонду належать:

3.3.1 затвердження статуту Фонду та внесення змін до нього;

3.3.2. призначення або обрання та зупинення чи припинення повноважень (відкликання) членів Правління;

3.3.3. призначення або обрання та зупинення чи припинення повноважень (відкликання) членів Правління, Директора-розпорядника;

3.3.4. прийняття рішення про припинення діяльності Фонду шляхом реорганізації або ліквідації;

3.3.5. реалізація права власності на майно та кошти Фонду;

3.3.6. вирішення інших питань, визначених законодавством, цим Статутом.

3.4. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Фонду, в тому числі і тих, які передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Директором-розпорядником, а також учасниками Фонду.

3.5. У Загальних зборах беруть участь учасники Фонду. Кожний учасник Фонду має один голос.

3.6. Загальні збори організації збираються за необхідності, але не рідше одного разу на 3 роки. Про їх скликання повідомляють усіх учасників Фонду не менше як за 10 (десять) календарних днів до дати їх проведення. Загальні збори учасників є повноважними за умови участі в них більше ніж 50 відсотків учасників від загальної кількості учасників Фонду.

3.7. Рішення про проведення чергових Загальних зборів приймає Директор-розпорядник одноособово або за пропозицією Правління.

3.8. Позачергові загальні збори учасників скликає за наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Фонду, Правління чи Директор-розпорядник Фонду, а також в інших випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України.

3.9. Позачергові Загальні збори учасників може скликати Директор-розпорядник Фонду за вимогою Правління. Не менш як одна десята частина учасників Фонду мають право ініціювати скликання позачергових Загальних зборів Фонду. Якщо вимога учасників Фонду про скликання позачергових зборів не виконана, учасники Фонду мають право самі скликати позачергові Загальні збори.

3.10. Рішення Загальних зборів учасників вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх учасників Фонду.

3.11. Рішення з питань внесення змін і доповнень до Статуту, а також щодо припинення діяльності Фонду приймаються трьома четвертими учасників від загальної кількості учасників Фонду. Також приймається трьома четвертими учасників від загальної кількості учасників Фонду рішення про відчуження більше ніж половини майна Фонду.

3.12. Виконавчим органом Фонду є Правління. Виконавчий орган є постійно діючим органом управління Фонду. Членами Правління можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Члени Правління призначаються на Загальних зборах терміном на 3 роки та можуть бути призначені на новий термін або виведені з членів Правління в будь-який час за рішенням Загальних зборів.

3.13. До повноважень Правління належать:

3.13.1. забезпечення ефективної діяльності Фонду;

3.13.2. контроль за реалізацією завдань Фонду;

3.13.3. прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету (кошторису) Фонду, контроль за реалізацією цих рішень;

3.13.4. прийом, припинення повноважень та виключення учасників Фонду;

3.13.5. прийняття рішення про призначення/продовження/припинення повноважень членів Консультативної ради;

3.13.6. прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;

3.13.7. здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;

3.13.8. створення, за необхідності, експертних рад для визначення реалізації тих чи інших благодійних проектів, програм, розміру та порядку їх фінансування. Діяльність експертних рад регулюється внутрішніми документами Фонду, які розробляє та затверджує Правління Фонду;

3.14. Рішення Правління приймають простою більшістю голосів осіб, присутніх на його засіданні.

3.15. У випадку однакової кількості голосів при голосуванні за певне рішення голос головуючого на засіданні є вирішальним.

3.16. Рішення Правління оформлюються як протокол засідання Правління, який підписує головуючий на відповідному засіданні.

3.17. Правління звітує про свою діяльність на чергових Загальних зборах.

3.18. Черговість проведення засідань Правління – не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним за умови у його засіданні більшості обраних Членів Правління. Рішення приймають простою більшістю голосів присутніх на засіданні Членів Правління.

3.19. Очолює Правління Директор – розпорядник, якого обирають на посаду терміном на 3 роки з правом повторного обрання необмежену кількість разів. Директора-розпорядника Фонду звільняють з посади відповідним рішенням Загальних зборів.

3.20. До компетенції Директора-розпорядника належить:

3.20.1. організація та керівництво діяльністю Правління;

3.20.2. головування на засіданнях Правління;

3.20.3. організація та керівництво діяльністю Консультативної ради;

3.20.4. скріплення підписом та печаткою Фонду рішень, протоколів, інших  документів Правління;

3.20.5. визначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу Фонду;

3.20.6. відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та бюджетом (кошторисом) витрат;

3.20.7. організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Фонду;

3.20.8. інші повноваження, визначені законом та цим Статутом.

3.21. Директор – розпорядник має право:

3.21.1. вести переговори від імені Фонду і підписувати договори;

3.21.2. призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу,  укладати і розривати контракти з персоналом, тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;

3.21.3. розпоряджатися коштами в межах затвердженого бюджету (кошторису) Фонду.

3.22. Директор-розпорядник представляє Фонд у відносинах з юридичними та Фізичними особами. Діє від імені Фонду, без довіреності представляє його інтереси у відносинах з державними органами і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, організаціями, окремими громадянами, представляти інтереси в будь-яких судах будь-якої ланки, тощо;

3.23. Директор-розпорядник головує на засіданнях Правління, приймає рішення щодо укладення контрактів, угод, договорів тощо та інформує про це Правління:

3.24. Директор-розпорядник Фонду може бути достроково відкликаний з посади, яку він обіймає, тільки за рішенням Загальних Зборів у випадку, якщо буде встановлено, що його діяльність носить протиправний характер, суперечить статутним цілям або може нанести збитки Фонду.

3.25. З числа учасників Фонду Загальні збори можуть обрати Голову Правління. Голова Правління обирається на посаду терміном на 3 роки з правом повторного обрання необмежену кількість раз.

3.26. Голова Правління виконує представницькі функції у відносинах Фонду із підприємствами, установами, організаціями, третіми особами, органами державної влади, міжнародними інституціями та організаціями.

3.27. Голова Правління має право брати участь у роботі Правління із відповідним правом голосу.

3.28. Голова Правління діє від імені Фонду без доручення, має право першого підпису усіх документів від імені Фонду.

3.29. Голову Правління звільняють з посади відповідним рішенням Загальних зборів.

3.30  Консультативна рада є постійно діючим органом Правління.

3.31. Консультативна рада у своїй діяльності підзвітна Правлінню.

3.32. Членами Консультативної ради можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Члени Консультативної ради призначаються рішенням Правління терміном на 3 роки та можуть бути призначені на новий термін або виведені з членів Консультативної ради  в будь-який час за рішенням Правління.

3.33. До повноважень Консультативної ради належать:

3.33.1. сприяння Правлінню у забезпеченні ефективної діяльності Фонду;

3.33.2. підготовка та формування пропозицій для Правління щодо контролю за реалізацією завдань Фонду;

3.33.3. підготовка та формування пропозицій для Правління щодо прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету (кошторису) Фонду, контроль за реалізацією цих рішень;

3.33.4. підготовка, розробка та формування пропозицій для Правління  щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;

3.33.5. сприяння Правлінню у здійсненні господарського управління майном та коштами Фонду;

3.33.6. підготовка, розробка та формування пропозицій для Правління щодо створення, за необхідності, експертних рад для визначення реалізації тих чи інших благодійних проектів, програм, розміру та порядку їх фінансування.

3.33.7. надання консультацій, порад Голові Правління та Директору-розпоряднику Фонду у його повсякденній діяльності з організації та керівництва діяльністю Правління;

3.33.8. підготовка та формування пропозицій для Директора-розпорядника Фонду щодо визначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу Фонду;

3.33.9. сприяння Директору-розпоряднику у організації діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Фонду.

3.34. Наглядова рада створюється в разі, якщо Фонд має більше 10 (десяти) учасників. У разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами учасників. Наглядова рада діє відповідно до Положення про Наглядову раду, яке  затверджене Загальними зборами. Наглядова рада контролює виконання положень цього Статуту, фінансово-господарську діяльність Фонду.

3.35. Наглядова рада Фонду створюється з метою здійснення контролю за виконанням рішень Зборів, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду, за використанням майна та коштів Фонду.

3.36. Наглядову раду Фонду обирають на Загальних зборах учасників Фонду терміном на п’ять років. Керує роботою Наглядової ради Голова.

3.37. Наглядова рада Фонду звітує про результати своєї діяльності перед Загальними Зборами.

3.38. Директор-розпорядник та члени Правління не можуть бути обрані до складу Наглядової ради.

3.38. Члени Наглядової ради Фонду мають право брати участь у засіданнях Правління (без права голосу), а також перевіряти всі фінансово-господарські документу Фонду.

3.39. Наглядова рада має право вимагати позачергове скликання Загальних Зборів у разі виявлення зі сторони службових або посадових осіб Фонду зловживань, що становлять загрозу інтересам Фонду.

3.40. Контролюючі функції у Фонді здійснюють Загальні збори.

3.41. До контролюючих функцій Загальних зборів належать:

3.41.1. здійснення контролю за фінансовою діяльністю Фонду;

3.41.2. підготовка та доведення уповноваженою Загальними зборами особою до відома Загальних зборів доповідей про результати перевірок діяльності Правління;

3.41.3. складення висновку про фінансову діяльність Фонду на основі річних звітів та балансів Фонду;

3.41.4. вирішення інших питань, що належать до її компетенції відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Фонду.

3.42. Посадові особи Фонду зобов’язані представляти на вимогу учасників необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи та надавати особисті пояснення.

3.43. Члени виконавчого органу Фонду не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі.

3.43. Член Правління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

3.43.1. договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом Правління або пов’язаною з ним особою;

3.43.2. спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

3.43.3. звільнення цього члена Правління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

3.44. Члени Правління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (у вигляді застави, поруки тощо) від Фонду.

3.45. Бенефіціарами благодійних програм та благодійної допомоги не можуть бути учасники Фонду та члени Правління Фонду.

 

4.ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА I КОШТІВ ФОНДУ

4.1. Джерелами активів (доходів) Фонду є активи, передані учасниками і засновниками Фонду, благодійні пожертви, благодійні гранти, благодійні сервітути, благодійні ендаументи та інші не заборонені законодавством джерела.

4.2. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом.

4.3. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям Фонду.

4.4. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендаументами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.

4.5. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.6. Фонд здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його статутних цілей.

4.7. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

4.8. Доходи (прибутки) Фонду використовуються винятково для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

4.9. Отримані доходи (прибутки) або їх частини заборонені до розподілу серед засновників (учасників), членами Фонду, працівниками (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

4.10. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими пільгами відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В УЧАСНИКИ ФОНДУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

5.1. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що поділяють програмні принципи та Статут Фонду та беруть участь у його діяльності.

5.2. Усі засновники Фонду є його Учасниками.

5.3. Прийняття до складу Учасників Фонду або вибуття з Учасників Фонду юридичної особи здійснюється на підставі рішення Правління про вступ або вибуття з Членів Фонду.

5.4. Юридичні особи, які є Членами Фонду, реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.

5.5. Прийом до учасників Фонду здійснюється на підставі заяви, а також рекомендації не менше ніж 1 члена Фонду. Заява про вступ повинна містити:

– для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, рік народження;

– для юридичних осіб – найменування, юридична адреса; до заяви додається рішення правомочного органу про згоду на вступ до Фонду.

5.6. Права Учасників Фонду:

5.6.1. обирати і бути обраним до органів управління Фонду;

5.6.2. брати участь у всіх заходах, що проводять Фонд;

5.6.3. брати участь у роботі постійних та тимчасових органах планування та реалізації благодійних програм, створених за рішенням органів управління Фонду;

5.6.4. звертатися до органів управління Фонду із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Фонду, отримувати відповіді;

5.6.5. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів управління Фонду, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах учасників.

5.7. Учасники Фонду зобов’язані:

5.7.1. дотримуватись положень статуту Фонду;

5.7.2. виконувати рішення органів управління Фонду;

5.7.3. сприяти здійсненню завдань Фонду;

5.7.4. брати участь у заходах, що проводять Фонд;

5.7.5. виконувати інші обов’язки, що передбачені законодавством України та внутрішніми документами Фонду.

5.8. Участь в Фонді припиняється у випадках:

– добровільного припинення участі;

– виключення з учасників Фонду;

– автоматичного припинення участі у Фонді.

5.9. Добровільне припинення участі в Фонді здійснюється шляхом подання письмової заяви Правлінню Фонду. Рішення Правління Фонду у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

5.10. Учасника Фонду може бути виключено з Фонду рішенням Правління Фонду за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

– невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління Фонду або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами Фонду або Правлінням, які є обов’язковими для всіх членів;

– несумісності поведінки особи зі статусом учасника Фонду;

– вчинення дій чи поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Фонду або його учасників.

5.11. Рішення Правління Фонду про виключення з числа членів може бути переглянуте Загальними зборами Фонду. Рішення Загальних зборів є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.12. Припинення участі наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у таких випадках:

5.12.1. виявлення невідповідності вимогам щодо участі в Фонді;

5.12.2. смерті особи.

 

  1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

6.1. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань;

6.2. Фонд є самостійним у питаннях прийняття господарських  рішень, визначення умов оплати праці працівникам апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України;

6.3. Фонд може орендувати в організаціях, підприємствах, установах і громадян (в тому числі іноземних) приміщення, обладнання, інструменти, транспортні засоби з відповідним відшкодуванням власникам витрат з їх використання, чи безкоштовно, за погодженням сторін;

6.4. Фонд має право продавати, обмінювати, позичати і надавати в безоплатне користування своє майно та кошти іншим підприємствам, організаціям, товариствам і громадянам;

6.5. За умови реалізації довгострокових програм, використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами;

6.6. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для  господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах;

6.7. Порядок відкриття та ведення банківських рахунків Фонду встановлюється   Національним банком України.

 

  1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

7.1. Фонд відповідно до своїх статутних завдань має право налагоджувати міжнародні зв’язки та здійснювати діяльність у порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

7.2. Міжнародна діяльність Фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. Фонд в рамках діючого законодавства може засновувати свої філії або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.

7.4. Фонд встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв’язки з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

 

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

8.1. До статуту Фонду можна вносити доповнення та зміни, які не повинні змінювати форму власності та бути спрямованими на перетворення або ліквідацію Фонду. Зміни в Статуті оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Питання про внесення змін до статуту Фонду належить до компетенції Загальних зборів.

8.3. Рішення про внесення змін до статуту Фонду приймаються Загальними зборами учасників не менш як ¾ голосів від загальної кількості учасників Фонду.

8.4. Державна реєстрація змін до статуту Фонду проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

  1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФОНДУ

9.1. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.

9.2. Правочини між Фондом та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

9.3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

9.4 Директор-розпорядник звітує перед членами Фонду про виконання статутних завдань Фонду та плану роботи Правління на чергових Загальних зборах Фонду.

9.5 Правління Фонду готує звіт, в якому відображено:

9.5.1 аналіз виконання Фондом, у тому числі його структурними підрозділами, основних завдань;

9.5.2 аналіз виконання річного плану Фонду, позитивні та негативні явища під час його виконання;

9.5.3 інформація щодо залучення нових учасників Фонду та створення структурних підрозділів Фонду;

9.5.4 фінансова діяльність Фонду, використання коштів, що поступити на рахунок Фонду з метою виконання статутних завдань Фонду;

9.5.5 результати підприємницької діяльності Фонду та його відокремлених підрозділів;

9.5.6 основні завдання Фонду на наступний період.

 

  1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА I КОШТІВ ФОНДУ

10.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

10.2. Фонд припиняє діяльність:

10.2.1. За рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на Загальних зборах.

10.2.2. За рішенням суду.

10.2.3. У випадках передбачених чинним законодавством.

10.3. У разі реорганізації Фонду його майно та активи передаються правонаступнику. Правонаступниками благодійної організації у разі реорганізації може бути одна чи кілька благодійних організацій.

10.4. Ліквідацію Фонду провoдить ліквідаційна комісія, яку призначають Загальні збори, а у випадках припинення діяльності Фонду за рішенням суду, ліквідаційну комісію призначає відповідний орган, який прийняв рішення про ліквідацію Фонду.

10.5. Після припинення діяльності Фонду майнові питання вирішуються  відповідно до його Статуту та  чинного законодавства України.

10.6. Після припинення діяльності Фонду майно, надане Фонду у користування, повертають його власникові.

10.7. У разі припинення діяльності Фонду (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення) його активи, що залишаються під час ліквідації Фонду, для задоволення вимог їх кредиторів, повинні бути передані одній або кільком благодійним організаціям (неприбутковим) відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

10.8. Ліквідація Фонду вважається завершеного, а Фонд таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про припинення Фонду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

ПІДПИС:

 Директор-розпорядник                                               КУРУС ІГОР ФЕДОРОВИЧНаші партнери