Constitution

Затверджено

Установчими зборами засновників (учасників)

Благодійної організації

«МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА»

Протокол №1 від «30» червня 2015 року

 

С Т А Т У Т

Благодійної організації

«МІЖНАРОДНИЙ ФОНД

ІВАНА ФРАНКА»

м. Київ – 2015

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Благодійна ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА» (надалі за текстом – «Фонд») – є недержавною неприбутковою благодійною організацією, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.
 • Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, несе обов`язки, виступає у якості позивача та відповідача в судових органах.
 • Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
 • За своїми зобов`язаннями Фонд відповідає усім належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення.
 • Держава та її органи не відповідають по зобов’язанням Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов’язанням держави та її органів.
 • Фонд може у встановленому порядку відкривати передбачені чинним законодавством рахунки в банківських установах України та за її межами. Фонд має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.
 • Місцезнаходження Фонду: 04071, Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41, оф. 440.
 • Назва (найменування) Фонду:

1.8.1. Повна назва українською мовою: Благодійна ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА».

1.8.2. Скорочена назва українською мовою: БО «МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА».

1.8.3. Повна назва англійською мовою: CHARITY ORGANIZATION «IVAN FRANKO INTERNATIONAL FUND».

1.8.4. Скорочена назва англійською мовою: IVAN FRANKO FUND.

 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.  Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах України та її громадян.

2.2. Предметом діяльності Фонду є діяльність, спрямована на поширення позитивної інформації про Україну у світі та створення позитивного іміджу України за її кордонами, просування та популяризація наукового і творчого доробку Івана Франка, а також на соціально-економічний розвиток України та підвищення добробуту її громадян.

2.3. Основними завданнями Фонду є:

2.3.1.заснування міжнародної Премії Івана Франка та сприяння її світовому визнанню;

2.3.2.заснування та забезпечення ефективної діяльності мережі просвітницьких закладів у світі задля досягнення мети Фонду;

2.3.3.сприяння  розвитку громадянського суспільства, засад регіональної демократії;

2.3.4.сприяння розвитку свободи слова;

2.3.5.розвиток регіональних програм, у тому числі освітніх, що сприяють розвитку місцевого самоврядування;

2.3.6.патріотичне виховання молоді;

2.3.7.пошук, підбір і розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей;

2.3.8.надання допомоги талановитій творчій молоді;

2.3.9.просування та популяризація наукового і творчого доробку Івана Франка;

2.3.10.сприяння розвитку громадянських прав та свобод;

2.3.11.надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних  конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;

2.3.12.сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги студентам, учням, а також вченим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям та іншим діячам в галузі науки та освіти;

2.3.13.сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо  малозабезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;

2.3.14.сприяння охороні і збереженню культурної  спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам’яток  історії та культури, місць поховання;

2.3.15.надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової   інформації, інформаційної інфраструктури;

2.3.16.сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної  справи;

2.3.17.сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої  фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

2.3.18.пошук, підбір і розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей талановитої молоді;

2.3.19.сприяння розвитку сільського господарства.

2.4. Для реалізації своєї мети та завдань Фонд:

залучає кошти для забезпечення функціонування Фонду та формування преміального фонду для виплат Премії Івана Франка;

– відкриває та забезпечує діяльність філій Фонду у провідних столицях світу;

2.4.1.розробляє та реалізує власні програми;

2.4.2.залучає для їх реалізації спеціалістів;

2.4.3.укладає договори;

2.4.4.утворює тимчасові творчі колективи;

2.4.5.залучає кошти організацій та приватних осіб;

2.4.6.здійснює видавничу діяльність в установленому законодавством України порядку;

2.4.7.засновує власні засоби масової інформації;

2.4.8.поширює агітаційні матеріали;

2.4.9.інформує населення, розробляє заходи з метою інформування населення щодо питань соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;

2.4.10.поширює інформаційні матеріали, продукцію з власною символікою з метою популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;

2.4.11.засновує власні заклади соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;

2.4.12.засновує власні стипендії, премії, нагороди Фонду для дітей, що навчаються, студентів, педагогів, викладачів, діячів культури, мистецтва, науки, техніки та інше.

2.5. З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:

2.5.1.залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;

2.5.2.самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійникам на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

2.5.3.укладати в межах своїх повноважень будь-які угоди, в тому числі і міжнародні, згідно до чинного законодавства України в різних сферах своєї діяльності, здійснювати спільні проекти із зарубіжними організаціями;

2.5.4.засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

2.5.5.організовувати та брати активну участь у соціальних, культурних заходах, акціях милосердя, фінансувати програми зниження безробіття;

2.5.6.організовувати соціальні, культурні заходи, акції;

2.5.7.організовувати дозвілля дітей, молоді, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми;

2.5.8.організовувати роботу волонтерів;

2.5.9.виробляти, видавати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фото продукцію, в тому числі сувенірну продукцію, та організовувати з цією метою студії;

2.5.10.поширювати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію , в тому числі сувенірну продукцію, з метою просування та популяризація наукового і творчого доробку Івана Франка, популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства, іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України;

2.5.11.надавати допомогу закладам соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;

2.5.12.надавати допомогу іншим організаціям, які мають в своїй діяльності таку саму мету, бути членом інших благодійних організацій;

2.5.13.обмінюватися інформацією та фахівцями з відповідними організаціями закордонних країн;

2.5.14.самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

2.5.15.відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах   банків, в тому числі за кордоном;

2.5.16.мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку,     визначеному Законом України “Про об’єднання громадян” для реєстрації символіки об’єднань громадян;

2.5.17.популяризувати своє ім’я (назву), символіку;

2.5.18.об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

2.5.19.організовувати відпочинок і оздоровлення громадян у спеціальних установах України і за її межами;

2.5.20.мати інші права згідно із законодавством України.

2.6.При здійсненні своєї діяльності Фонд зобов’язаний:

2.6.1.забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.

2.7. Форми здійснення благодійної діяльності Фонду.

Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:

2.7.1.одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

2.7.2.систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

2.7.3.фінансування конкретних цільових програм;

2.7.4.допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

2.7.5.дарування або дозволу на безкоштовне (пільгове) використання об’єктів власності;

2.7.6.дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

2.7.7.надання безпосередньої  допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;

2.7.8.прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

2.7.9.проведення конкурсів, премій та інших заходів, не заборонених законодавством України.

2.8. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних  послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
 • Органами управління Фонду є: Загальні збори учасників Фонду (далі – «Загальні збори») та Правління.
 • Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду.
 • До виключної компетенції вищого органу управління Фонду належать:
 • затвердження статуту Фонду та внесення змін до нього;
 • призначення або обрання та зупинення чи припинення повноважень (відкликання) членів Правління;
 • призначення або обрання та зупинення чи припинення повноважень (відкликання) Голови Правління, Директора-розпорядника;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію;
 • реалізація права власності на майно та кошти Фонду;
 • вирішення інших питань, визначених законодавством, цим Статутом.
 • Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Фонду, в тому числі і з тих, які передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Директором-розпорядником, а також учасниками Фонду.
 • У загальних зборах беруть участь учасники Фонду. Кожний учасник Фонду має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини загальної кількості учасників Фонду.
 • Загальні збори Організації збираються в міру необхідності, але не рідше одного разу на 3 роки. Про їх скликання повідомляються усі учасники Фонду не менше як за десять днів до дати їх проведення. Загальні збори учасників є повноважними за умови участі у них більш ніж 50 відсотків учасників від їх загальної кількості.
 • Рішення про проведення чергових Загальних зборів приймається Директором-розпорядником одноособово або за пропозицією Правління.
 • Позачергові Загальні збори учасників скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Фонду правлінням чи Директором-розпорядником Фонду, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
 • Позачергові Загальні збори учасників можуть бути скликані Директором-розпорядником Фонду за вимогою Правління. Не менш як одна десята частина учасників Фонду мають право ініціювати скликання позачергових Загальних зборів Фонду. Якщо вимога учасників Фонду про скликання позачергових Загальних зборів невиконана, ці учасники мають право самі скликати позачергові Загальні збори.
 • Рішення Загальних зборів учасників вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх учасників Фонду.
 • Рішення з питань внесення змін і доповнень до статуту, а також щодо припинення діяльності Фонду приймаються трьома четвертими учасників від загальної кількості учасників Фонду. Також приймається трьома четвертими учасників від загальної кількості учасників Фонду рішення про відчуження більше половини майна Фонду.
 • Виконавчим органом Фонду є Правління. Виконавчий орган є постійно діючим органом управління Фонду. Членами правління можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Члени Правління призначаються Загальними зборах учасників терміном на 3 роки, та можуть бути призначені на новий термін або виведені з членів правління в будь-який час за рішенням Загальних зборів членів.
 • До повноважень Правління належать:
 • забезпечення ефективної діяльності Фонду;
 • контроль за реалізацією завдань Фонду;
 • прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету (кошторису) Фонду, контроль за реалізацією цих рішень;
 • прийом в учасники Фонду;
 • прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;
 • здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;
 • створення, в разі необхідності, Експертних груп для визначення доцільності реалізації тих чи інших благодійних проектів, програм, розміру та порядку їх фінансування. Діяльність Експертних рад регулюється внутрішніми документами Фонду, які розробляє та затверджує Правління Фонду.
 • Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, присутніх на її засіданні.
 • У разі рівності голосів при голосуванні за певне рішення, голос головуючого на засіданні є вирішальним.
 • Рішення Правління оформлюються протоколом засідання Правління, який підписує головуючий на відповідному засіданні.
 • Правління звітує про свою діяльність на чергових Загальних зборах учасників.
 • Черговість проведення засідань Правління – не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних Членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Членів Правління.
 • Очолює Правління Директор-розпорядник, який призначається на посаду строком на 3 роки з правом повторного обрання необмежену кількість раз та є безпосереднім керівником Фонду. Директора-розпорядника Фонду звільняють з посади відповідним рішенням Загальних зборів.
 • До компетенції Директора-розпорядника належить:
 • організація та керівництво діяльністю правління;
 • головування на засіданнях Правління;
 • скріплення підписом та печаткою Фонду рішень, протоколів, інших документів Правління;
 • визначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу Фонду;
 • відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та бюджетом (кошторисом) витрат;
 • організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Фонду;
 • інші повноваження, визначені законом та цим статутом.
 • Директор-розпорядник має право:
 • вести переговори від імені Фонду і підписувати договори;
 • призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу, укладати і розривати контракти з персоналом, тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;
 • розпоряджатися коштами в межах затвердженого бюджету (кошторису) Фонду.
 • Директор-розпорядник представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами.
 • Директор-розпорядник діє від імені Фонду без доручення.
 • Контролюючі функції у Фонді здійснюють Загальні збори учасників.
 • В межах контролюючих функцій Загальних зборів учасників входить:
 • здійснення контролю за фінансовою діяльністю Фонду;
 • підготовка та доведення уповноваженою Загальними зборами особою до відома Загальних зборів доповідей про результати перевірок діяльності Правління;
 • складення висновку про фінансову діяльність Фонду на основі річних звітів та балансів Фонду;
 • вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.
 • Посадові особи Фонду зобов’язані представляти необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи та надавати особисті пояснення.

3.22. Члени виконавчого органу Фонду – Правління – не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі.

3.23. Член органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

 • договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
 • спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
 • звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.
 • Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (у вигляді застави, поруки тощо) від Фонду.
 • Бенефіціарами благодійних програм та благодійної допомоги не можуть бути учасники Фонду та члени органів управління Фонду.
 • З числа учасників Фонду Загальні збори можуть обрати Голову Правління. Голова Правління обирається на посаду строком на 3 роки з правом повторного обрання необмежену кількість раз.
 • Голова Правління виконує представницькі функції у відносинах Фонду із підприємствами, установами, організаціями, третіми особами, органами державної влади, міжнародними інституціями та організаціями.
 • Голова Правління має право брати участь у роботі Правління із відповідним правом голосу.
 • Голова Правління діє від імені Фонду без доручення, має право першого підпису усіх документів від імені Фонду.
 • Голову Правління звільняють з посади відповідним рішенням Загальних зборів.
 1. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ
 • Власністю Фонду є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної діяльності Фонду. Фонд для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до законодавства пожертвуване Фонду, набуте в результаті діяльності Фонду, діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів.
 • Майно та кошти Фонду формуються з:
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
 • Майно та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фонду і не можуть бути предметом застави.
 • Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків надходжень цього Фонду у поточному році. Витрати, пов’язані із управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.
 • Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між їх засновниками або учасниками, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або учасника такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
 • Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до чинного законодавства України.
 1. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В УЧАСНИКИ ФОНДУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ
 • Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що поділяють програмні принципи та Статут Фонду та беруть участь у його діяльності
 • Всі засновники Фонду є його Учасниками.
 • Прийняття до складу Учасників Фонду або вибуття з Учасників Фонду юридичної особи здійснюється на підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з Членів Фонду.
 • Юридичні особи, які є Членами Фонду реалізують свої права і обов’язки через своїх представників.
 • Прийом до учасників Фонду здійснюється на підставі заяви.
 • Права Учасників Фонду:
 • обирати і бути обраними до органів управління Фонду;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Фондом;
 • брати участь у роботі постійних та тимчасових органах планування та реалізації благодійних програм, створених за рішенням органів управління Фонду;
 • звертатися до органів управління Фонду із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Фонду, одержувати відповіді;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність органів управління Фонду, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах учасників.
 • Учасники Фонду зобов’язані:
 • дотримуватись положень статуту Фонду;
 • виконувати рішення органів управління Фонду;
 • сприяти здійсненню завдань Фонду;
 • брати участь у заходах, що проводяться Фондом.
 1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
 • Фонд, у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
 • Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
 • Фонд, в рамках діючого законодавства, може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.
 • Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників фонду для участі в освітніх та культурологічних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ
 • Питання про внесення змін до статуту Фонду належить до компетенції загальних зборів учасників.
 • Рішення про внесення змін до статуту Фонду, приймаються на Загальних зборах учасників більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості учасників Фонду.
 • Державна реєстрація змін до статуту Фонду проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФОНДУ ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ
 • Директор-розпорядник звітує перед членами Фонду про виконання статутних завдань Фонду та плану роботи Правління на чергових Загальних зборах Фонду.
 • Звіт готує Правління під керівництвом Директора-розпорядника Фонду, в якому відображаються такі питання:
 • аналіз виконання Фондом, у тому числі його структурними підрозділами, основних завдань;
 • аналіз виконання річного плану Фонду, позитивні та негативні явища під час його виконання;
 • інформація щодо залучення нових членів Фонду та створення структурних підрозділів Фонду;
 • фінансова діяльність Фонду, використання коштів, що поступили на рахунок Фонду з метою виконання статутних завдань Фонду;
 • результати підприємницької діяльності Фонду та її відокремлених підрозділів;
 • основні завдання Фонду на наступний період.
 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ
 • Реорганізація та ліквідація Фонду відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • Правонаступниками Фонду у разі його реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.
 • Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду.
 • При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
 • Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.
 • Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Фонду приймається на Загальних зборах учасників більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості учасників Фонду.
 • У разі ліквідації Фонду його активи не можуть перерозподілятись між учасниками Фонду, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, а саме благодійним організаціям, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у порядку, встановленому установчими документами або за рішенням суду.
 • У випадках, визначених законами України, та за умовив відсутності благодійних організацій відповідного виду, активи Фонду, що ліквідується, спрямовуються до державного бюджету України.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

БлагодійнОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ІВАНА ФРАНКА»

Франко Роланд Тарасович 

 Our partners