Положення про Премію

Положення у новій редакції

від 22.10.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ 

про Міжнародну премію імені Івана Франка

Присудження Міжнародної премії імені Івана Франка (далі – Премія) є почесним визнанням вагомих здобутків та значних заслуг науковців у галузі соціально-гуманітарних наук. Премію засновано з метою сприяння всеохоплюючому вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка і заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук, що увиразнюють гуманістичний, національний, духовний, державотворчий сенс для пізнання та утвердження наукової і культурної спадщини України у світовому контексті.

І. Загальні положення.

  1. Премію присуджують дослідникам, наукові роботи, яких було подано до Комітету Премії відповідно до цього Положення і було визнано найкращими за оцінкою Міжнародного журі.
  2. Конкурс на здобуття Премії проводиться щорічно.
  3. Роботи науковців на здобуття Премії подають академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати Премії попередніх років.
  4. Одна й та сама особа може бути лауреатом Премії лише один раз.
  5. Учасники Фонду Івана Франка, члени Правління та Дирекції Фонду не мають права подавати свої наукові роботи на здобуття Премії.
  6. Після прийому документів Комітет Премії передає наукові роботи на розгляд Номінаційних комітетів, які визначають відповідність робіт заявленим номінаціям та нормам цього Положення.
  7. Роботи, допущені Номінаційними комітетами до участі у конкурсі на здобуття Премії, передаються Міжнародній раді експертів, яка визначає не більше трьох претендентів на здобуття Премії.
  8. Лауреата Премії з числа її номінантів, яких визначила Міжнародна рада експертів, визначає Міжнародне журі.
  9. Відзначення лауреата Премії відбувається щороку 27 серпня.
  10. Правління Фонду затверджує Календарний план заходів з проведення конкурсів на здобуття Премії та відзначення лауреата Премії.

ІІ. Органи, що забезпечують проведення конкурсу на здобуття Премії і визначають лауреата.

11. Організовує і проводить конкурс робіт на здобуття Премії, контролює дотримання норм Положення          про Премію та строків визначення і вшанування лауреатів Премії Комітет Премії, який складається з        членів Правління Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».

12. Для встановлення відповідності поданих на конкурс робіт цьому Положенню створюються                 Номінаційні комітети. До їх складу входять до 3-х осіб, які здійснюють свою діяльність у галузях,    охоплених номінацією Премії. Номінаційні комітети утворюються і діють на підставі Положення, затвердженого Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».

13. Фахове і об’єктивне оцінювання робіт, що подаються на конкурс на здобуття Премії, покладається на Міжнародну раду експертів, до складу якої входять визнані й авторитетні вчені з різних країн. Міжнародна рада експертів визначає трьох номінантів Премії, а також вносить на розгляд і затвердження правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка» кандидатури до складу Міжнародного журі. Положення про Міжнародну раду експертів затверджується Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».

14. Визначає Лауреата Премії Міжнародне журі, яке формується щорічно за пропозицією Міжнародної ради експертів і складається з 12 осіб. У своїй роботі Міжнародне журі керується Положенням, затвердженим Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка». Лауреат Премії визначається з числа номінантів, яких обрала Міжнародна рада експертів.

ІІІ. Вимоги до робіт, які подаються на здобуття Премії.

15. Наукові роботи, що претендують на здобуття Премії мають мати міжнародне значення належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення  історичних або сучасних процесів в культурі, політиці та суспільному житті України.

16. Наукові роботи, що претендують на здобуття Премії, мають бути оприлюднені (опубліковані) у році, коли було оголошено про початок подачі документів на здобуття Премії та два попередні роки. Книги мають містити ISBN.

17. До подання на здобуття Премії обов’язково додаються такі документи:

а) подання академічної установи, вищого навчального закладу про висунення наукової роботи на здобуття Премії;

б) коротка інформація про особу (осіб), наукова робота якої (яких) подається на здобуття Премії, з контактними даними претендента (ів) на здобуття Премії;

в) наукова робота (дослідження, монографія, дисертація, книга, цикли лекцій)  обсягом не менше 6 видавничих аркушів, яка обов’язково містить бібліографію з теми дослідження;

г) наукова робота подається у 3-екземплярах друкованої версії, а також у форматі PDF, з правом розсилки наукової роботи членам номінаційних комітетів, членам Експертної ради та журі;

д) розширена анотація до наукової роботи, що подається на здобуття Премії;

е) особиста письмова згода автора (авторів) наукової праці на участь у конкурсі на здобуття Премії.

В анотації до наукової роботи має бути вказано наукову дисципліну, до якої належить робота, або ж дисципліни, якщо робота має інтердисциплінарний характер.

18. Документи подаються на адресу Комітету Премії, вказану в оголошенні про початок прийому документів на здобуття Премії, а також надсилаються в електронному вигляді. Друковані примірники наукової роботи мають візуватися автором.

19. Анотація до наукової роботи, рекомендованої до участі в конкурсі на здобуття Премії, має бути викладена українською та англійською мовами. Комітет Премії відповідає за збереження авторських прав усіх робіт, поданих на здобуття Премії.

ІV. Критерії відбору претендентів на присудження Премії.

20. Основним критерієм відбору претендентів на присудження Премії є його професійна компетентність у своїй галузі та міжнародний рівень наукових досягнень, не залежно віку, статі, релігійних чи політичних уподобань чи етнічної приналежності автора.

21. Премія присуджується за наукову роботу, яка є вагомим внеском у розвиток соціально-гуманітарних дисциплін, має міжнародне значення та ґрунтується на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів в культурі, політиці та суспільному житті України.

V. Вшанування лауреатів Премії.

22. Лауреату премії вручається диплом і пам’ятний нагрудний знак (медаль). Опис відзнак лауреата Премії затверджує Правління Благодійної організації «Міжнародний Фонд Івана Франка».

23. Лауреату премії видається грошова винагорода, розмір якої встановлюється щороку рішенням Правління Благодійної організації «Міжнародний Фонд Івана Франка».

24. Лауреат Премії протягом шести місяців після вручення йому Премії має виступити з лекцією – популярним викладом змісту наукової роботи, яка була відзначена Премією – у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка, Львівському національному університеті ім. І.Франка, Київському національному університеті ім. Т.Шевченка та Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича.Наші партнери