2023

Лауреат

Міжнародної премії імені Івана Франка 2023 року

Микола Легкий народився 9 листопада 1968 року в с. Заланові (тепер Івано-Франківського району тієї ж области). Доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України (Львів); професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член Наукового товариства імені Шевченка.

Лауреат Премії НАН України для молодих учених ім. О. Т. Гончара (2001), Львівської обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури ім. М. Возняка (2022).

Сфери наукових інтересів: франкознавство, історія української літератури, теорія літератури, зокрема наратологія, жанрознавство, поетика тексту, культурологія.

Найважливіші праці:

Книги: Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. Львів, 1999. 160 с.; Іван Франко [Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести / УСЕ для школи. Вип. 9]. Львів; К.: Всеувито, 2001. 64 с.; Проза Івана Франка: естетика, поетика, рецепція в критиці: монографія. Львів, 2021. 608 с.

Розділи в колективних працях: Проза [1880–1890-х років] // Історія української літератури: У 12 томах. К.: Наук. думка, 2020. Т. 7: Література 80–90-х років ХІХ століття. Кн. 1. С. 277–419; Олена Пчілка (Ольга Петрівна Драгоманова-Косач) // Там само. С. 420–433; Наталія Кобринська // Там само. С. 458–475.

Енциклопедичні статті: Довідник з історії України: А–Я / Вид. 2-ге, доопрац. і доповн. – К.: Генеза, 2001: Винниченко Володимир Кирилович // – С. 107–108; у співавторстві з І. Підковою); Вишенський Іван // Там само. – С. 110; Кобринська Наталія // Там само. – С. 316–317; «Молода Муза» // Там само. – С. 482–483; Стороженко Олекса (Олексій) Петрович // Там само. – С. 837; // Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. – К.; Л.; Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл – Вес.: «Веселка. Літературна збірка. Зложив Андрій Молодченко– С. 612; Т. 3. К.; Л.; Тернопіль, 2016.: Вес – Глин.: «Вечерниці». – С. 39–41; «Вік» // Там само. – С. 135–136;  «Вірша про Барську конфедерацію» // Там само. – С. 162–163; «Галицький “Москаль-чарівник”» // Там само. – С. 390–391; Т. 4: Глин – Даш. К.; Л.; Тернопіль, 2019. Глібов (Глібів) Леонід. С. 26–28; Грабовський Павло // Там само. С. 228–231; Гребінка Євген // Там само. С. 251–255; Грінченко Борис // Там само. С. 323–330; «Громада. Українська збірка» // Там само. С. 330–331; «Громада. Українська часопись» // Там само. С. 331–332; «Громадський голос» // Там само. С. 334–337; «Громадський друг. Місячник літературний і політичний» // Там само. С. 337–338; «Громадські шпихліри і шпихліровий фонд у Галичині 1784–1840 рр.» // Там само. С. 338–342; Гулак-Артемовський Петро // Там само. С. 424–428; Т. 5: Даш–Жуч. К.; Львів; Тернопіль, 2022: Денисюк Іван. С. 80–83; «Дневник Якова Марковича» // Там само. С. 230–233; Драматичне товариство імені Івана Котляревського // Там само. С. 355–356; «Друг» // Там само. С. 367–370; «Дружний лихвар» // Там само. С. 372–373; «Житє і Слово» // Там само. С. 650–654; Франківська енциклопедія: У 7 томах. – Львів: Світ, 2016. – Т. 1: А–Ж. Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники і сучасники». Будзиновський В’ячеслав Титович. – С. 204–210; Будзиновський Тит Євстахійович // Там само. – С. 210–211; Возняк Михайло Степанович. Франко про В[озняка] // Там само. – С. 289–292); Галіп Теодот Мелетійович // Там само. – С. 321–323; Грінченко Борис Дмитрович // Там само. – С. 453–475;  Джиджора Іван Миколайович // Там само. – С. 541–545; Думитрашко Костянтин Данилович // Там само. – С. 610–611.

Статті: Оповідання Винниченка (до проблеми неоромантизму) // Сучасна філологічна наука в національному відродженні: М-ли звітної наук. конф. викладачів, студентів, аспірантів, присв. пам’яті проф. Т. Комаринця [5 травня 1992 р.]. – Львів, 1994. – С. 80–81; Художня оповідь в оповіданні І. Франка «Батьківщина» // Українська філологія: досягнення і перспективи: До 145-річчя заснування кафедри укр. філології у Львівському ун-ті. – Львів, 1994. – С. 272–276; Форми художнього викладу в історичних оповіданнях М. Грушевського // Михайло Грушевський і Західна Україна: Доповіді і повід. наук. конф. – Львів, 1995. – С. 197–199; Про одну майже непомічену новелу І. Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: М-ли міжнар. наук. конф. [Львів, 25–27 вересня 1996 р.]. – Львів: Світ, 1998. – С. 467–471; Уснооповідна манера викладу в малій прозі І. Франка // Маґістеріум. – Вип. 2: Літературознавчі студії / НаУКМА: Маґістерські програми. – К.: КП ВД «Педагогіка», 1999. – С. 11–17; Проблематика добра і зла в оповіданнях Івана Франка // Українська мова та література. – 1999. – Листопад. – Ч. 43. – С. 1–2; Риси імпресіонізму в новелістиці Івана Франка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. конф., присв. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському ун-ті [Львів, 23–25 жовтня 1998 р.]: У 2-х част. – Львів: Світ, 1999. – Част. 1. – С. 202–207; Українська проза Пантелеймона Куліша в тогочасному наративному контексті // НаУКМА: Наукові записки. – К.: Stylos, 1999. – Т. 17: Філологія. – С. 23–25; «Потік свідомості» в прозі Івана Франка // Літературознавство: М-ли ІV конгресу МАУ (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.). – К.: Обереги, 2000. – Кн. 1. – С. 515–523; За лаштунками психіки автора: Сновидіння у Франкових сюжетах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 6. – С. 68–77; Ремінісценції «Зів’ялого листя» у прозі І. Франка // Укр. літературознавство. – Львів, 2001. – Вип. 64. – С. 44–53; Іван Франко у ХХ столітті: новий тип діалогу в прозі // Літературознавчі обрії: студії, публікації, рецензії, бібліографія. – Львів, 2001. – Вип. 1. – С. 98–109; Іван Франко і канон українського модернізму [Спроба (де)канонізації] // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Вимір, 2001. – Вип. 1. – С. 83–89; «Великий шум» Івана Франка: до поетики модернізму // Укр. літературознавство. – Львів, 2003. – Вип. 66. – С. 78–93; Алегорії і символи «Похорону» // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип. 32. – С. 59–65; Вглядання в форму, або Ще про формалізм в українському контексті // Соло триває… Нові голоси / Лекція на пошану Соломії Павличко: 2002. – Львів: Літопис, 2004. – С. 95–108; Поетика одного циклу Марка Черемшини: деякі реконструкції та спостереження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Ювілейний збірник на пошану чл.-кор. НАН України Миколи Ільницького. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2004. – С. 347–352; Призабута компаративістична студія Івана Франка на сторінках журналу «Wisła» [«Wojna żydowska»] // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Коло, 2005. – Вип. 3. – С. 35–63; Обрії літературознавчих зацікавлень [Передмова] // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4-х книгах. – Львів: ЛНУ, 2005. – Т. 1: Літературознавчі дослідження. – Кн. 1. – С. 3–15; Український дебют Габрієле д’Аннунціо // Літературний Львів. – 2005. – № 2. – С. 10–15; «Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком»: наративно-поетикальна ретроспектива // Studia methodologica. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16: Наративні виміри літератури: М-ли між нар. конф. з наратології (23–24 жовтня 2003 р.). – С. 209–214; Танатологічні виміри Франкового тексту // Записки НТШ. – Львів, 2005. – Т. ССL: Праці філологічної секції. – С. 241–260; Франкова творчість у новітній історико-літературній парадигмі // Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 58–65; «Неначе сон, неначе ясний привид…»: до генези одного мотиву «Зів’ялого листя» // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 159–162; «Син Остапа»: до ґенези тексту // Українське літературознавство. – Львів, 2006. – Вип. 68. – С. 98–105; Кримінальний світ Франкової новелістики // Іван Франко – майстер кримінального читва: Збірник. – Львів: Світ, 2006. – С. 357–362; Маловідомі польськомовні студії Івана Франка (погляд крізь призму українсько-польських стосунків) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 2007. – Zesz. 23/24: Spotkania polsko-ukraińskie. Uniwersytet Warszawski – Iwanowi France. Studia Ucrainica. – S. 101–118; Майстерність Франка-портретиста // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Коло, 2007. – Вип. 4. – С. 182–193; Українська проза Олекси Стороженка: рух тексту й наративний контекст // Вісник Львівського університету / Серія філологічна. – Львів: ЛНУ, 2007. – Вип. 39. – Част. 2. – С. 217–226; Текст, контекст, інтертекст (Про інтертекстуальні зв’язки «Сойчиного крила») // Simpozion omagial «Ivan Franko (1856–1916): 150 de ani de la naştere» [Universitatea din Bucureşti, 8–9 decembrie 2006]. Ювілейний симпозіум «Іван Франко (1856–1916): 150 років від дня народження [Бухарестський університет, 8–9 грудня 2006 р.]. – Bucureşti – Бухарест: RCR Editorial, 2008. – С. 171–185. Румунська версія: Povestirile «Aripa gaiţei» de Ivan Franko şi «Pan» de A. Knut Hamsun (paralele intertextuale). – P. 185–189; З останнього десятиліття франкознавства // Слово і час. – 2008. – № 10. – С. 21–31 (у співавторстві з С. Пилипчуком); Неосягнені горизонти Франкової прози (актуальні проблеми наукових досліджень) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: М-ли Міжнар. наук. конґресу, присв. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 725–734; Перший незавершений роман [Івана Франка] із тюремного життя // Укр. літературознавство. – Львів, 2008. – Вип. 70. – С. 130–137; Іван Франко та В’ячеслав Будзиновський: штрихи до взаємин на тлі доби // Записки НТШ. – Львів, 2009. – Т. ССLVII: Праці Філологічної секції. – С. 134–146; Ще одна загадка Франкового тексту // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2010. – Вип. 51. – С. 10–16; Голос у діалозі генерацій (Михайло Возняк в оцінці Івана Франка) // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2010. – Вип. 69. – С. 202–208; Навздогін одній полеміці між Іваном Франком та Оленою Пчілкою // Нагуєвицькі читання – 2009: Іван Франко і парадигми соціально-гуманітарних наук початку ХХІ століття: М-ли Всеукр. наук. конф. (Нагуєвичі, 28–29 серпня 2009 р.). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 97–109; Творчість Івана Франка в культурно-історичному просторі України // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів: Ініціатива, 2010. – Вип. 9: 70-річчю Музею присвячується. – С. 422–429; Охопив щонайширші простори (топонімічний сегмент прозової імагографії Івана Франка) // Парадигма. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – Вип. 5: Зб. наук. праць на пошану Миколи Ільницького. – С. 96–106; Іван Франко і Лесь Мартович: мотиви одного непорозуміння // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 74. – С. 157–163; Проза Івана Франка: проблеми класифікації // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2011. – Вип. 55. – С. 15–20; Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – Вип. 21: Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 483–491; Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2012. – Вип. 75. – С. 95–115; Іван Франко і Борис Грінченко: нові матеріали до мовно-літературної полеміки // Укр. літературознавство. – Львів: ЛНУ, 2012. – Вип. 76. – С. 32–59; До історії перекладів «Короледвірського рукопису» українською мовою: Маркіян Шашкевич та Іван Франко // Записки НТШ. – Львів, 2012. – Т. CCLXIII. – С. 130–138; «В поті чола»: поетика, естетика, рецепція // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2013. – Вип. 58. – С. 29–41; Іван Франко та євреї: З приводу фальсифікату в журналі «Profil» // Літературна Україна. – 2013. – № 45. – 21. ХІ. – С. 2, 14 (підп.: М. Жулинський, Д. Павличко, І. Дзюба, Є. Нахлік, М. Легкий); Постать Тараса Шевченка в історико-літературних працях Івана Франка // Taras Şevcenko un apostol al neamului ucrainean. Тарас Шевченко – апостол українського народу. – Бухарест: RCR Editorial, 2013. – C. 96–102; «Апостолові праці»: універсалізм Франкового генія // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 78. – С. 15–24; Постать Тараса Шевченка в історично-літературних працях Івана Франка // Записки НТШ. – Львів, 2014. – Т. CCLXVI: Праці філологічної секції. – С. 302–308; Поетика повістки Івана Франка «Як Юра Шикманюк брів Черемош» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 40: Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 122–131; Оповідання-притча Івана Франка «Терен у нозі»: поетика і семантика // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2. – С. 62–72; Гуцульський триптих Франкової прози // Вісник Львівського університету / Серія філологічна: Франкознавство. – Львів: ЛНУ, 2015. – Вип. 62. – С. 3–13; «Radovi apostola»: univerzalizam Frankova genija / Mykola Leğkyj // Ukrajinska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga ) / Uredio Jevgenij Paščenko. – Zagreb, 2015. – S. 295–305. S ukrajinskoga preveo Josip Ralašić; Проза Івана Франка початку ХХ ст.: проблема теодицеї // Слово і час. – 2015. – № 6. – С. 3–11; Повість Івана Франка «Захар Беркут»: спроба стереометричного прочитання // Spheres of culture. – Lublin, 2015. – Vol. XI. – P. 85–94; Проза Івана Франка: діалоги епох, діалоги культур // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ. Literatura a kultura. Література та культура: Kolektivni monodrafie věnovaná 20. výroči zahájení výuku ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. – Brno, 2015. – С. 153–162; Новелістика Олександра Кониського в контексті української прози 1880–1890-х років [Електронний ресурс] // philology.lnu.edu.ua / wp-content/uploads/2015/12 / Lehkyy_Mykola_Novelistyka_Konyskoho.pdf [Круглий стіл «Світлом науки і знання: До 115 річниці від дня смерті Олександра Кониського» (16 грудня [2015 р.])]; Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: поетика, естетика, рецепція в критиці // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ, 2015. – Вип. 79. – С. 6–18; Три однойменні шевченкознавчі студії Івана Франка: аспекти, ідеї, концепції // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки: М-ли Міжнар. наук. конф. – Л.: ЛНУ, 2015. – С. 257–269; Діалектика національного та регіонального у прозі Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 770: Слов’янська філологія. – С. 59–66; «Захар Беркут» Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь // Педагогічна думка. – 2016. – №. 2. – С. 3–8; Перехресними стежками Франкової прози // Франко І. Вибрані твори для шкільної молоді. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Т. 2: Проза. – С. 3–23; «Ім’я нове написане», або Про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка // Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 3–10; Проза [Івана Франка] [Електронний ресурс] // Франко Іван Якович. – uk.wikipedia.org/wiki/Франко_Іван_Якович; Проза Івана Франка: сенсаційна повість і скандальний роман // Записки НТШ. – Львів, 2016. – Т. CCLXIX: Праці філологічної секції. – С. 86–101; Танатопоетика прози Івана Франка: тривіалізація смерті // Toronto Slavic Quaterly. – 2016. – Вип. 58. Режим доступу: Sites.utoronto.ca/tsq/58/index_58.shtm.; Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні // Київські полоністичні студії. – К.: Університет «Україна», 2017. – Т. ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – С. 303–311; Повість про силу і мудрість [Передмова] // Франко І. Захар Беркут. – Харків: Фоліо, 2017. – С. 3–19; Примітки. – С. 241–245; Франкознавчі студії Івана Денисюка: аспекти й концепти (на матеріалі прозознавчих праць) // Іван Денисюк: не попіл слів, а серця жар…: Зб. наук. праць та матеріалів / Серія «Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми. – Львів, 2017. – Вип. 17. – С. 18–40; Над великою рікою…: локус Черемоша в прозі Івана Франка // «Дивлячись на цей гірський світ»: Літературознавчий збірник. – Львів, 2018. – С. 11–20; Малознана рецензія на відомий твір («Захар Беркут» у польськомовній критиці) // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 83. С. 263–269;  Проза Івана Франка як психобуттєвий та соціокультурний феномен. Загальні зауваги // Слово і Час. 2019. № 2. С. 12–25; Проза Івана Франка в культурному просторі України та світу // Іван Франко: «Я єсть пролог…»: Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): У 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Т. 2. С. 3–13; Роман Івана Франка «Петрії і Добощуки»: до генези сюжету // Укр. літературознавство. Львів: ЛНУ, 2019. Вип. 84. С. 3–11; Проза Івана Франка: проблеми періодизації // Записки НТШ. Львів, 2019. Т. CCLXXII: Праці Філологічної секції. С. 182–191; «Микитичів дуб» Івана Франка: поетика, естетика, семантика // Укр. літературознавство: Зб. наук. праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Вип. 85. С. 239–250; До ґенези головного образу повісти Івана Франка «Boa constrictor» (декілька гіпотез) // Альманах «Франкіана»: М-ли Наук.-практ. конф. «Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи», присв. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-річчю зі дня його смерті (Київ, 25травня 2021 року). К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. С. 144–153; Фейлетон Івана Франка «Доктор Бессервіссер»: мотиви появи та полеміка навколо нього // Слово і Час. 2021. № 5. С. 118–122; Фрагментарні жанри в прозі Івана Франка // Укр. літературознавство: Зб. наук. праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 86. С. 147–168; «Абсолютний пан форми»: новелістика Василя Стефаника в контексті розвитку української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ, 2022. Вип. 16 (63). С. 87–103; Проза Івана Франка: до ґенези феномена // Галичина: література і культурно-історичні основи: науковий журнал. Тернопіль: Крила, 2022. Вип. 1. С. 203–219; Проза Миколи Устияновича: поетика образка «Старий Ефрем» // Будитель нашого народного руху: Микола Устиянович (до 210-ї річниці від дня народження): колективна монографія. Львів, 2022. С. 40–49; Художня символіка повісти Івана Франка «Великий шум» // Література та історія: антропос – топос – тропос: монографія / За ред. М. Гнатюка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 281–288; «Галицька Каліфорнія» Стефана Коваліва (оповідання «Добрий заробок») // Стефан Ковалів: педагог, письменник, громадський діяч «Галицької Каліфорнії» та високоповажний друг Івана Франка: Науковий збірник статей і матеріалів Регіональної науково-практичної конференції до 175-ї річниці від дня народження Стефана Коваліва 24 листопада 2023 р. Борислав; Нагуєвичі: Посвіт, 2023. С. 92–106; Проза Ганни Барвінок 1880–1890-х років: проблематика й поетика // Література та культура Полісся. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. № 109. Серія «Філологічні науки». № 23. С. 5–25; Франко, Іван Якович // Велика українська енциклопедія. https://vue.gov.ua/.

Рецензії: Вагомий здобуток франкознавства [Рец. на кн.: Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Монографія. – Львів: ЛНУ, 2004. – 488 с.] // Слово і час. – 2006. – № 5. – С. 77–81; На межі двох епох [Рец. на кн.: Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2-х книгах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. О. Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с.; К.: Либідь, 2006. – Кн. 2. – 496 с.] // Дзвін. – 2008. – № 3. – С. 129–131; Метакритична студія мисленнєвої енергії народу [Рец. на кн.: Пилипчук С. «Галицько-руські приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 220 с.] // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 1. – С. 103–106; Розсекречення таїн, або Осягнення мистецтва поетичного [Рец. на кн.: Лучук І. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики: монографія. – Л.; К., 2012. – 444 с.] // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 147–149; У сфері Франкових концепцій [Рец. на кн.: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. –Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с.] // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 78. – С. 336–339; Віднайдена ідентичність [Рец. на кн.: Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. – Дрогобич: Коло, 2015. – 366 с.] // Укр. літературознавство. – Л.: ЛНУ, 2015. – Вип. 79. – С. 312–314; «Читаючи, перечитуючи» [Миколу Ільницького] // Українська літературна газета. 2021. № 25. 17. ХІІ. С. 16–17 (у співавторстві); Mundus, tempus et populus, або Іван Франко «в контексті світу, часу і людей» [Рец. на кн.: «Твоїми говоритиму устами…»: Іван Франко в контексті свого часу / Авт.-упор. М. Гнатюк. Київ: Парламентське вид-во, 2021. 600 с.] // Слово і Час. 2023. № 1. С. 120–122.  https://doi.org/10.33608/0236-1477.2023.01

Упорядкування: Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 51: Прозові переклади. 1876–1912. – 988 с.; Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 52: Оригінальні та перекладні поетичні твори. – 1040 с.; Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1876–1895. – 832 с.; Франко І. Покажчик купюр до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2009. – 336 с.; Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 томах. – К.: Наук. думка, 2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916. – 1216 с. (всі – у співавторстві).

 Наші партнери