Thanks to benefactors

Thank’s to the benefactors for close cooperation, support and assistance Ivan Franko International Fund.

2016

 • Irina and Mykhailo Benko (Kiev);
 • Igor Yavorsky (Borislav);
 • Igor Kobyletsky (Borislav);
 • Vasyl Tancuk (Drohobych);
 • Mykola Omelchenko (Slavyansk);
 • Radical Party of Oleh Lyashko (Kiev);
 • SPA-hotel “RESPECT” (Skhidnytsya);


 2017

 • Ukrainian Credit Union Limited (Toronto)
 • SPA-hotel “RESPECT” (Skhidnytsya);
 • Society “LATKA” (Toronto, Canada);
 • Family of Stepan, Roma and Ivan Franko (Toronto, Canada);
 • Mikhail Tsymbalyuk (Lviv);
 • Albert Feldman (Kiev);
 • Igor Yavorsky (Borislav);
 • Igor Kobyletsky (Borislav);
 • Viktor Krivenko (Kiev);
 • Tеrenya Tonkovіch (Канада),
 • Kvitka Lopushanski (Канада),
 • Olya Pylypiak (Канада),

 Our partners